Thứ sáu | 24/03/2023-12:16:52 pm
Trang chủ

Nhân sự

 

dữ liệu đang cập nhật

LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN

TRƯỞNG BỘ PHẬN

ThS. GVC. TRẦN VĂN RĂNG

Mã CB: 0289

Điện thoại: 0918.619.572

Văn phòng: 02966.256565 (1339)

Email: tvrang@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách chung;
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khu Thí nghiệm - Thực hành;
 • Công tác chính trị tư tưởng;
 • Tổ chức bộ máy nhân sự;
 • Qui hoạch bồi dưỡng cán bộ;
 • Chịu trách nhiệm tham mưu với Lãnh đạo về đầu tư trang thiết bị, kế hoạch phát triển và các thông tin, hình ảnh đăng trên cổng thông tin điện tử Khu Thí nghiệm - Thực hành;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

PHÓ TRƯỞNG BỘ PHẬN

TS. GVC. LÝ NGỌC THANH XUÂN

Mã CB: 0565

Điện thoại: 0914.525.383

Văn phòng: 02966.256565 (1302)

Email: lntxuan@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách và điều hành các hoạt động chuyên môn của Khu, xây dựng kế hoạch hoạt động, lập dự trù kinh phí mua sắm, bảo trì, sữa chữa...;
 • Tham mưu với Lãnh đạo về đầu tư và kế hoạch phát triển Khu;
 • Phụ trách hoạt động của các Nhà lưới, Trại Thủy sản;
 • Chịu trách nhiệm chính quản lý toàn diện Khối Thí nghiệm Nông nghiệp và các phòng Thí nghiệm chung;
 • Tổng hợp báo cáo tuần, tháng với Trưởng Bộ phận;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Bộ phận;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thí nghiệm chung.

KHỐI THÍ NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

TỔ THÍ NGHIỆM CHUNG – TỔ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC ĐẤT

KỸ THUẬT VIÊN

 

CN. TRẦN LÊ KIM TRÍ

Mã CB: 0578

Điện thoại: 01222.777.191

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: tlktri@agu.edu.vn


LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm chung và các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học đất;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ SƯ

 

CN. NGUYỄN CÔNG HỢI

Mã CB: 0913

Điện thoại: 0976.83.97.97

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: nchoi@agu.edu.vn

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm chung và các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học đất;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

GIẢNG VIÊN CHÍNH

ThS. GVC. NGUYỄN HỒNG HẢI

Mã CB: 0300

Điện thoại: 0939.229.288

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: nhhai@agu.edu.vn

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Lĩnh vực: Vật lý.
 • Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật.
 • Chuyên môn: Vật lý địa cầu.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý và giải đoán tài liệu địa vật lý, dữ liệu số;
 • Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc vỏ Trái Đất theo các tài liệu địa vật lý;
 • Thiết kế thí nghiệm và phương pháp dạy học.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Phụ trách công tác Đảng vụ;
 • Phụ trách tổng kết và cập nhật cổng thông tin điện tử Khu Thí nghiệm - Thực hành;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO VIÊN

 

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG

Mã CB: 0603

Điện thoại: 0918.527.401

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntngiang@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Nghiên cứu sinh tại Đại học Cần Thơ.

KỸ THUẬT VIÊN

 

CN. LÊ THỊ THÚY DIỄM

Mã CB: 0670

Điện thoại: 0933.526.784

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: lttdiem@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. LÊ THỊ THÚY LOAN

Mã CB: 0665

Điện thoại: 0939.496.155

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: lttloan@agu.edu.vn

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

 

 

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KỸ THUẬT VIÊN

CN. VÕ PHƯƠNG MAI

Mã CB: 0616

Điện thoại: 0949.093.987

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: vpmai@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

Mã CB: 1046

Điện thoại: 0941.240.689

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntbaotran@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ

Mã CB: 0990

Điện thoại: 0913.798.147

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: dthnhu@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KỸ

CN. TRẦN CHÍ NHÂN

Mã CB: 1242

Điện thoại:

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: dthnhu@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC CÂY TRỒNG

GIẢNG VIÊN

KS. NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

Mã CB: 1044

Điện thoại: 01658.974.378

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntxdao@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KỸ THUẬT VIÊN

CN. TRÌNH THỊ THU HỒNG

Mã CB: 0642

Điện thoại: 0972.110.669

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ttthong@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

GIẢNG VIÊN

ThS. LÂM THỊ THANH PHƯƠNG

Mã CB: 1045

Điện thoại: 0979.776.252

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: lttphuong@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy;

 

KỸ

ThS. TRẦN CÔNG THÀNH

Mã CB: 1227

Điện thoại: 0913 009 630

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: tcthanh@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy;

 

TỔ THÍ NGHIỆM THỦY SẢN

KỸ THUẬT VIÊN

CN. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Mã CB: 0611

Điện thoại: 01694.37.47.46

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntbhanh@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Thủy sản và các trại Thủy sản;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM CHĂN NUÔI

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. PHẠM ĐỨC THỌ

Mã CB: 0667

Điện thoại: 0918 866 748

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: pdtho@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Chăn nuôi;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ TRẠI THỰC NGHIỆM

KỸ THUẬT VIÊN

NGUYỄN HOÀNG HUÂN

Mã CB: 0699

Điện thoại: 0949.095.967

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: nhhuan@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các nhà lưới, đất sản xuất, đất Thực nghiệm - Thực hành ngoài trời;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM SƯ PHẠM

TỔ THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN VĂN HỒNG

Mã CB: 0316

Điện thoại: 0827.99 89 89

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: nvhong@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Lĩnh vực: Hóa học.
 • Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý.
 • Chuyên môn: Hóa tính toán.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Tính toán vật liệu cluster;
 • Tính toán cơ chế phản ứng;
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia TPHCM;

 

KỸ SƯ

CN. NGUYỄN XUÂN BÌNH

Mã CB: 0995

Điện thoại: 0383.699.815

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email:nxbinh@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Quản lý kho hóa chất Khối Sư phạm;

 

GIẢNG VIÊN

ThS. HOÀNG NGÔ TƯƠNG PHÚC

Mã CB: 0315

Điện thoại: 0909.092.369

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: hntphuc@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Hoá học.
 • Quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

KỸ SƯ

CN. NGUYỄN ĐỨC HUY

Mã CB: 1241

Điện thoại: 0987.927.779

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ndhuy@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Hỗ trợ quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học (KTN 412, KTN415, KTN416, KTN418, KTN419);
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Quản lý kho hóa chất Khối Sư phạm (KTN407).

 

TỔ THÍ NGHIỆM SINH HỌC

GIẢNG VIÊN

ThS. TRƯƠNG VĂN MỸ THUẬN

Mã CB: 0326

Điện thoại: 0916.775.474

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: tvmthuan@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Sinh học;
 • Quản lý các phòng Thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

TỔ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

GIẢNG VIÊN CHÍNH

TS.GVC.TRỊNH THỊ HỒNG

Mã CB: 0299

Điện thoại: 0978.766.006

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: tthong@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Vật lý;
 • Quản lý các phòng Thí nghiệm Vật lý;
 • Phụ trách Kho Dụng cụ Khối TN Sư Phạm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

GIÁO VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Mã CB: 0291

Điện thoại: 01227.414.303

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ntlanh@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý các phòng Thí nghiệm Vật lý;
 • Phụ trách Kho Dụng cụ Khối TN Sư Phạm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

 

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ KHÍ THẢI

KỸ SƯ

ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Mã CB: 0996

Điện thoại: 0919.981.949

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ntqanh@agu.edu.vn

Lý lịch khoa học: xem tại đây

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Lĩnh vực: Môi trường.
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường.
 • Chuyên môn: Xử lý nước, xử lý khí thải.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Ứng dụng vật liệu rắn cho xử lý nước thải;
 • Ứng dụng vật liệu rắn cho xử lý khí thải;
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý khí thải;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Phụ trách an toàn bức xạ hạt nhân của Trường;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

CHUYÊN VIÊN

Đang tuyển dụng

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý chất thải rắn
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

KỸ SƯ

ThS. LÊ TRÍ THÍCH

Mã CB: 0994

Điện thoại: 0949.155.375

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ltthich@agu.edu.vn

Lý lịch khoa học: xem tại đây

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Lĩnh vực: Môi trường.
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường.
 • Chuyên môn: Xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, độc học.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Vật liệu xử lý môi trường;
 • Công nghệ xử lý môi trường;
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý nước và nước thải;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Quản lý kho hóa chất khu Thí nghiệm - Thực hành;

 

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

KỸ SƯ

 

ThS. LÊ HIỀN MINH TÂM

Mã CB: 1217

Điện thoại: 0947.376.444

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: lhmtam@agu.edu.vn

Lý lịch khoa học: xem tại đây

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Lĩnh vực: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường.
 • Chuyên môn: Xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, độc học.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Ứng dụng các quá trình sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường và tạo sinh khối có hiệu quả kinh tế;
 • Ứng dụng vi sinh vật trong các thử nghiệm độc học phục vụ dự đoán rủi ro sinh thái môi trường;
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ thí nghiệm Công Nghệ - Môi Trường;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

BỆNH XÁ THÚ Y

GIẢNG VIÊN

ThS. TRƯƠNG THANH NHÃ

Mã CB: 0662

Điện thoại: 0913.129.026

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ttnha@agu.edu.vn

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
 • Đang cập nhật...
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
 • Đang cập nhật...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Phụ trách Bệnh xá thú y;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Thực hiện các dịch vụ thú y: Khám và điều trị bệnh gia súc; Chuẩn đoán hình ảnh; Phẫu thuật: Thiến, hoạn, sinh mổ; Tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm; Đào tạo các khóa ngắn hạn về chăn nuôi, phòng và trị bệnh trên gia súc gia cầm; Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

 

Lịch Hoạt động

CNT2T3T4T5T6T7
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Hình ảnh Hoạt động

Thống kê

 • Lượt truy cập: 5,427,262
 • Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.
 • Số bài viết: 495