Chủ nhật | 11/04/2021-16:12:49 pm
Trang chủ

Nhân sự

LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN

TRƯỞNG BỘ PHẬN

ThS.GVC. TRẦN VĂN RĂNG

Điện thoại: 0918.619.572

Văn phòng: 02966.256565 (1339)

Email: tvrang@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách chung;
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khu Thí nghiệm - Thực hành;
 • Công tác chính trị tư tưởng;
 • Tổ chức bộ máy, nhân sự;
 • Qui hoạch bồi dưỡng cán bộ;
 • Chịu trách nhiệm tham mưu với Lãnh đạo về đầu tư trang thiết bị, kế hoạch phát triển và các thông tin, hình ảnh đăng trên cổng thông tin điện tử Khu Thí nghiệm - Thực hành;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ PHẬN

TS. GVC. LÝ NGỌC THANH XUÂN

Mã CB: 0565

Điện thoại: 0914.525.383

Văn phòng: 02966.256565 (1302)

Email: lntxuan@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách và điều hành các hoạt động chuyên môn của khu, xây dựng kế hoạch hoạt động, lập dự trù kinh phí mua sắm, bảo trì, sửa chữa...;
 • Tham mưu với lãnh đạo về đầu tư và kế hoạch phát triển Khu;
 • Phụ trách hoạt động của các Nhà lưới, Trại Thủy sản;
 • Chịu trách nhiệm chính quản lý toàn diện Khối Thí nghiệm Nông nghiệp và các phòng Thí nghiệm chung;
 • Tổng hợp báo cáo tuần, tháng với Trưởng Bộ phận;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thí nghiệm chung.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

TỔ THÍ NGHIỆM CHUNG - TỔ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC ĐẤT

KỸ THUẬT VIÊN

CN. TRẦN LÊ KIM TRÍ

Điện thoại: 01222.777.191

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: tlktri@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm chung và các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học đất;
 • Bảo trì thiết bị các thiết bị của Khối Nông nghiệp;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KỸ SƯ

CN. NGUYỄN CÔNG HỢI

Điện thoại: 0976.83 97 97

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: nchoi@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm chung và các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học đất;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy;

 

GIẢNG VIÊN CHÍNH

ThS.GVC. NGUYỄN HỒNG HẢI

Mã CB: 0300

Điện thoại: 0939.229.288

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: nhhai@agu.edu.vn

 

 • Nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia TPHCM;
 • Phụ trách công tác Đảng vụ;
 • Phụ trách tổng kết và cập nhật cổng thông tin điện tử Khu Thí nghiệm - Thực hành;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy;

 

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CHUYÊN VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG

Điện thoại: 0918.527.401

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntngiang@agu.edu.vn

 

 • Nghiên cứu sinh tại Đại học Cần Thơ.

 

KỸ THUẬT VIÊN

CN. LÊ THỊ THÚY DIỄM

Điện thoại: 0933.526.784

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: lttdiem@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. LÊ THỊ THÚY LOAN

Mã CB: 0665

Điện thoại: 0939.496.155

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: lttloan@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KỸ THUẬT VIÊN

CN. VÕ PHƯƠNG MAI

Điện thoại: 0949.093.987

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: vpmai@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

Điện thoại: 0941.240.689

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntbaotran@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ

Điện thoại: 0913.798.147

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: dthnhu@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KỸ

CN. TRẦN CHÍ NHÂN

Điện thoại:

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: dthnhu@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC CÂY TRỒNG

GIẢNG VIÊN

KS. NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

Điện thoại: 01658.974.378

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntxdao@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KỸ THUẬT VIÊN

CN. TRÌNH THỊ THU HỒNG

Điện thoại: 0972.110.669

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ttthong@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

GIẢNG VIÊN

ThS. LÂM THỊ THANH PHƯƠNG

Điện thoại: 0979.776.252

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: lttphuong@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy;

 

KỸ

ThS. TRẦN CÔNG THÀNH

Điện thoại:

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email:

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy;

 

TỔ THÍ NGHIỆM THỦY SẢN

KỸ THUẬT VIÊN

CN. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Điện thoại: 01694.37.47.46

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: ntbhanh@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Thủy sản và các trại Thủy sản;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM CHĂN NUÔI

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. PHẠM ĐỨC THỌ

Mã CB: 0667

Điện thoại: 0918 866 748

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: pdtho@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Chăn nuôi;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ TRẠI THỰC NGHIỆM

KỸ THUẬT VIÊN

NGUYỄN HOÀNG HUÂN

Điện thoại: 0949.095.967

Văn phòng: 02966.256565 (1301)

Email: nhhuan@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các nhà lưới, đất sản xuất, đất Thực nghiệm - Thực hành ngoài trời;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM SƯ PHẠM

TỔ THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN VĂN HỒNG

Điện thoại: 01297.99 89 89

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: nvhong@agu.edu.vn

 

 • Nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia TPHCM;

 

KỸ SƯ

CN. NGUYỄN XUÂN BÌNH

Mã CB: 0995

Điện thoại: 0383.699.815

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email:nxbinh@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Quản lý kho hóa chất Khối Sư phạm;

 

GIẢNG VIÊN

ThS. HOÀNG NGÔ TƯƠNG PHÚC

Điện thoại: 0909.092.369

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: hntphuc@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Hoá học.
 • Quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

KỸ SƯ

CN. NGUYỄN ĐỨC HUY

Mã CB: 1241

Điện thoại: 0987.927.779

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ndhuy@agu.edu.vn

 

 • Hỗ trợ quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học (KTN 412, KTN415, KTN416, KTN418, KTN419);
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Quản lý kho hóa chất Khối Sư phạm (KTN407).

 

TỔ THÍ NGHIỆM SINH HỌC

GIẢNG VIÊN

ThS. TRƯƠNG VĂN MỸ THUẬN

Mã CB: 0326

Điện thoại: 0916.775.474

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: tvmthuan@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Sinh học;
 • Quản lý các phòng Thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Sinh học;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
 • Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

 

TỔ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

GIẢNG VIÊN CHÍNH

TS.GVC.TRỊNH THỊ HỒNG

Điện thoại: 0978.766.006

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: tthong@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Vật lý;
 • Quản lý các phòng Thí nghiệm Vật lý;
 • Phụ trách Kho Dụng cụ Khối TN Sư Phạm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

GIÁO VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Điện thoại: 01227.414.303

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ntlanh@agu.edu.vn

 

 • Quản lý các phòng Thí nghiệm Vật lý;
 • Phụ trách Kho Dụng cụ Khối TN Sư Phạm;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

 

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ KHÍ THẢI

KỸ SƯ

ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Điện thoại: 0919.981.949

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ntqanh@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý khí thải;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Phụ trách an toàn bức xạ hạt nhân của Trường;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

CHUYÊN VIÊN

Đang tuyển dụng

 

 • Phụ trách phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý chất thải rắn
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

KỸ SƯ

ThS. LÊ TRÍ THÍCH

Điện thoại: 0949.155.375

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ltthich@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý nước và nước thải;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
 • Quản lý kho hóa chất khu Thí nghiệm - Thực hành;

 

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

KỸ SƯ

ThS. LÊ HIỀN MINH TÂM

Mã CB: 1217

Điện thoại: 0947.376.444

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: lhmtam@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ thí nghiệm Công Nghệ - Môi Trường;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
 • Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

BỆNH XÁ THÚ Y

GIẢNG VIÊN

ThS. TRƯƠNG THANH NHÃ

Điện thoại: 0913.129.026

Văn phòng: 02966.256565 (1300)

Email: ttnha@agu.edu.vn

 

 • Phụ trách Bệnh xá thú y;
 • Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
 • Thực hiện các dịch vụ thú y: Khám và điều trị bệnh gia súc; Chuẩn đoán hình ảnh; Phẫu thuật: Thiến, hoạn, sinh mổ; Tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm; Đào tạo các khóa ngắn hạn về chăn nuôi, phòng và trị bệnh trên gia súc gia cầm; Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

 

Lịch Hoạt động

CNT2T3T4T5T6T7
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Hình ảnh Hoạt động

Thống kê

 • Lượt truy cập: 4,213,308
 • Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.
 • Số bài viết: 447