Thứ tư | 17/04/2024-09:07:40 am
Trang chủ

Nhân sự

LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN

TRƯỞNG BỘ PHẬN

ThS. GVC. TRẦN VĂN RĂNG

-Mã CB: 0289
-Điện thoại: 0918.619.572
-Văn phòng: 02966.256565 (1339)
-Email: tvrang@agu.edu.vn
-Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Vật lý

CHUYÊN NGÀNH:
Tâm lý học

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phụ trách chung;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khu Thí nghiệm - Thực hành;
- Công tác chính trị tư tưởng;
- Tổ chức bộ máy nhân sự;
- Qui hoạch bồi dưỡng cán bộ;
- Chịu trách nhiệm tham mưu với Lãnh đạo về đầu tư trang thiết bị, kế hoạch phát triển và các thông tin, hình ảnh đăng trên cổng thông tin điện tử Khu Thí nghiệm - Thực hành;
- Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

PHÓ TRƯỞNG BỘ PHẬN

TS. GVC. LÝ NGỌC THANH XUÂN

- Mã CB: 0565
- Điện thoại: 0914.525.383
- Văn phòng: 02966.256565 (1302)
- Email: lntxuan@agu.edu.vn
- Lý lịch Khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Khoa học đất

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phân bón, phì nhiêu đất, vi sinh vật đất.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Nghiên cứu chế phẩm sinh học làm giảm lượng phân bón hóa học, cải thiện độ phì nhiêu đất và phòng trừ sinh học.
- Cải thiện sinh trưởng và năng suất cây trồng trong điều kiện bất lợi.
- Sử dụng vi sinh vật có lợi để giảm thiểu tác động khí nhà kính trong canh tác nông nghiệp.
- Phụ trách và điều hành các hoạt động chuyên môn của Khu, xây dựng kế hoạch hoạt động, lập dự trù kinh phí mua sắm, bảo trì, sữa chữa...;
- Tham mưu với Lãnh đạo về đầu tư và kế hoạch phát triển Khu;
- Phụ trách hoạt động của các Nhà lưới, Trại Thủy sản;
- Chịu trách nhiệm chính quản lý toàn diện Khối Thí nghiệm Nông nghiệp và các phòng Thí nghiệm chung;
- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng với Trưởng Bộ phận;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Bộ phận;
- Kiêm nhiệm: Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thí nghiệm chung.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

TỔ THÍ NGHIỆM CHUNG – TỔ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC ĐẤT

KỸ THUẬT VIÊN


CN. TRẦN LÊ KIM TRÍ

- Mã CB: 0578
- Điện thoại: 0772.777.191
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: tlktri@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học


LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Bảo vệ thực vật

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phân tích hoá lý trong đất, nước, cây trồng, vật nuôi, thực phẩm Dinh dưỡng cây trồng trong nhà lưới. Cải thiện sinh trưởng và năng suất cây trồng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm chung và các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học đất;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ SƯ


CN. NGUYỄN CÔNG HỢI

- Mã CB: 0913
- Điện thoại: 0976839797
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: nchoi@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học


LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Vật lý

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Cơ điện tử

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm chung và các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học đất;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO VIÊN


TS. NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG

- Mã CB: 0603
- Điện thoại: 0918.527.401
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: ntngiang@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH
Công nghệ thực phẩm

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Công nghệ thực phẩm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ THUẬT VIÊNThS. LÊ THỊ THÚY DIỄM

- Mã CB: 0670
- Điện thoại: 0933.526.784
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: lttdiem@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Chăn nuôi

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phân tích các chỉ tiêu hóa lý trong thức ăn chăn nuôi. Vi sinh trong nước.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ THUẬT VIÊN

ThS. LÊ THỊ THÚY LOAN

- Mã CB: 0665
- Điện thoại: 0939.496.155
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: lttloan@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Thú y

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu phòng và trị bệnh động vật nuôi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KỸ THUẬT VIÊN

 

CN. VÕ PHƯƠNG MAI

- Mã CB: 0616
- Điện thoại: 0949.093.987
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: vpmai@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Phát triển nông thôn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng - Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.


GIẢNG VIÊN

 

ThS. NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

- Mã CB: 1046
- Điện thoại: 0941.240.689
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: ntbaotran@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Sinh thái học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Sinh học và Vi sinh vật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
- Kiêm nhiệm: Giảng dạy.

KỸ THUẬT VIÊN

 

ThS. DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ

- Mã CB: 0990
- Điện thoại: 0913.798.147
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: dthnhu@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Kinh tế

CHUYÊN NGÀNH:
Quản trị kinh doanh

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phát triển Logistic Vùng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Học NCS tập trung, ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế - Luật HCM.


KỸ SƯ

CN. TRÌNH THỊ THU HỒNG

- Mã CB: 0642
- Điện thoại: 0972.110.669
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: ttthong@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Chăn nuôi; Công nghệ sinh học

CHUYÊN MÔN:
Công nghệ sinh học nông nghiệp

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Nuôi cấy mô. Nhân giống cây trồng có giá trị kinh tế cao

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ sinh học;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.TỔ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC CÂY TRỒNG

GIẢNG VIÊN

 

ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

- Mã CB: 1044
- Điện thoại: 0358.974.378
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: ntxdao@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Khoa học cây trồng

CHUYÊN MÔN:
Bảo vệ thực vật

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phòng trừ sinh học. Cải thiện sinh trưởng và năng suất cây trồng.

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Khoa học cây trồng;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ THUẬT VIÊN

 

CN. TRẦN CHÍ NHÂN

- Mã CB: 1242
- Điện thoại: 0966.217194
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: dthnhu@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH:
Khoa học cây trồng

CHUYÊN MÔN:
Khoa học cây trồng

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phòng trừ sinh học. Cải thiện sinh trưởng và năng suất cây trồng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Công nghệ Sinh học;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

KỸ SƯ

 

ThS. NGUYỄN XUÂN BÌNH

- Mã CB: 0995
- Điện thoại: 0383.699.815
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email:nxbinh@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Khoa học cây trồng

CHUYÊN MÔN:
Khoa học cây trồng

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Dinh dưỡng cây trồng.
Bảo tồn nguồn gen cây

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;

TỔ THÍ NGHIỆM THỦY SẢN

KỸ THUẬT VIÊN

 

CN. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

- Mã CB: 0611
- Điện thoại: 0394.37.47.46
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: ntbhanh@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp
CHUYÊN NGÀNH:
Kinh tế nông nghiệp
CHUYÊN MÔN:
Kinh tế nông nghiệp
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Phát triển kinh tế nông nghiệp.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Thủy sản và các trại Thủy sản;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

TỔ THÍ NGHIỆM CHĂN NUÔI

KỸ THUẬT VIÊN

 

ThS. PHẠM ĐỨC THỌ

- Mã CB: 0667
- Điện thoại: 0918 866 748
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: pdtho@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp

CHUYÊN NGÀNH
Thú y

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Chăn nuôi Thú y

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Chăn nuôi;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng - Thí nghiệm cho năm học mới;
Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.


TỔ TRẠI THỰC NGHIỆM

KỸ THUẬT VIÊN

 

NGUYỄN HOÀNG HUÂN

- Mã CB: 0699
- Điện thoại: 0949.095.967
- Văn phòng: 02966.256565 (1301)
- Email: nhhuan@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Nông nghiệp
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Trồng trọt

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các nhà lưới, đất sản xuất, đất Thực nghiệm - Thực hành ngoài trời;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.


 

KHỐI THÍ NGHIỆM SƯ PHẠM

TỔ THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

GIẢNG VIÊN

 

ThS. NGUYỄN VĂN HỒNG

- Mã CB: 0316
- Điện thoại: 0827.99 89 89
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: nvhong@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Hóa học.

CHUYÊN NGÀNH:
Hóa lý thuyết và hóa lý.
CHUYÊN MÔN:
Hóa tính toán.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Tính toán vật liệu cluster; Tính toán cơ chế phản ứng;
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia TPHCM;
- Quản lý các phòng thí nghiệm Hóa học;Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
- Kiêm nhiệm: Giảng dạy.


KỸ SƯ

CN. NGUYỄN ĐỨC HUY

- Mã CB: 1241
- Điện thoại: 0987.927.779
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email:ndhuy@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Hóa học

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Hóa lý thuyết và hóa lý

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Học cao học Hóa lý thuyết và hóa lý tập trung tại trường Đại học Cần Thơ.

TỔ THÍ NGHIỆM SINH HỌC

GIẢNG VIÊN

 

ThS. TRƯƠNG VĂN MỸ THUẬN

- Mã CB: 0326
- Điện thoại: 0916.775.474
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: tvmthuan@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Sinh học
CHUYÊN NGÀNH:
Sinh lý thực vật

CHUYÊN MÔN:
Sinh lý thực vật

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Sinh lý học thực vật
Hóa sinh thực vật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phụ trách chung Tổ Thí nghiệm Sinh học;
- Quản lý các phòng Thí nghiệm thuộc Tổ Thí nghiệm Sinh học;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận;
- Kiêm nhiệm: Giảng dạy.TỔ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

GIÁO VIÊN

 

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

- Mã CB: 0291
- Điện thoại: 07727.414.303
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: ntlanh@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Vật lý

CHUYÊN NGÀNH:
Lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý
CHUYÊN MÔN:
Vật lý phương pháp
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý các phòng Thí nghiệm Vật lý;
- Phụ trách Kho Dụng cụ Khối TN Sư Phạm;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

Giảng viên


ThS. LÂM THỊ THANH PHƯƠNG

- Mã CB: 1045
- Điện thoại: 0979.776.252
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: lttphuong@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học.

LĨNH VỰC:
Vật lý

CHUYÊN NGÀNH:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

CHUYÊN MÔN:
Vật lý hạt cơ bản. Vật lý năng lượng cao. HƯỚNG

NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu phổ hạt liên quan đến các quá trình rã trong các mô hình chuẩn và mô hình chuẩn mở rộng. Khảo sát tỷ lệ rã nhánh của đóng góp bậc một vòng vào quá trình rã  của Higgs

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Học NCS tập trung Vật lý lý thuyết và vật lý toán tại trường Đại học Cần Thơ.

 

KHỐI THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ KHÍ THẢI

KỸ SƯ

 

ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

- Mã CB: 0996
- Điện thoại: 0919.981.949
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: ntqanh@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học.

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Môi trường.

CHUYÊN NGÀNH:
Kỹ thuật Môi trường.

CHUYÊN MÔN:
Xử lý nước, xử lý khí thải.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Ứng dụng vật liệu rắn cho xử lý nước thải; Ứng dụng vật liệu rắn cho xử lý khí thải;

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý khí thải;
Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
Phụ trách an toàn bức xạ hạt nhân của Trường;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.


TỔ THÍ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

KỸ SƯ

 

ThS. LÊ TRÍ THÍCH

- Mã CB: 0994
- Điện thoại: 0949.155.375
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: ltthich@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Môi trường.

CHUYÊN NGÀNH:
Kỹ thuật Môi trường.

CHUYÊN MÔN:
Xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, độc học.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
Vật liệu xử lý môi trường; Công nghệ xử lý môi trường;

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ Xử lý nước và nước thải;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.
- Quản lý kho hóa chất khu Thí nghiệm - Thực hành;

TỔ THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

KỸ SƯ


ThS. LÊ HIỀN MINH TÂM

- Mã CB: 1217
- Điện thoại: 0947.376.444
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: lhmtam@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

CHUYÊN NGÀNH:
Kỹ thuật Môi trường.
CHUYÊN MÔN:
Xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, độc học.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
- Ứng dụng các quá trình sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường và tạo sinh khối có hiệu quả kinh tế; Ứng dụng vi sinh vật trong các thử nghiệm độc học phục vụ dự đoán rủi ro sinh thái môi trường;

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phụ trách các phòng thí nghiệm thuộc Tổ thí nghiệm Công Nghệ - Môi Trường;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ của phòng Thí nghiệm cho năm học mới;
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn và hiệu quả;
- Phụ trách trực thí nghiệm cho các lớp thực hành theo lịch phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

BỆNH XÁ THÚ Y

GIẢNG VIÊN

 

ThS. TRƯƠNG THANH NHÃ

- Mã CB: 0662
- Điện thoại: 0913.129.026
- Văn phòng: 02966.256565 (1300)
- Email: ttnha@agu.edu.vn
- Lý lịch khoa học.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:
Thú y
HƯỚNG NGHIÊN CỨU:
- Nghiên cứu bệnh ngoại ký sinh trùng trên chó mèo
- Nghiên cứu dược liệu điều trị bệnh ký sinh trùng trên bò
- Nghiên cứu dược liệu làm thuốc điều trị bệnh thú y

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phụ trách Bệnh xá thú y;
- Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ, hoá chất hợp lý theo kế hoạch thực hành học phần và kế hoạch đào tạo của Trường;
- Thực hiện các dịch vụ thú y: Khám và điều trị bệnh gia súc; Chuẩn đoán hình ảnh; Phẫu thuật: Thiến, hoạn, sinh mổ; Tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm; Đào tạo các khóa ngắn hạn về chăn nuôi, phòng và trị bệnh trên gia súc gia cầm; Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ phận.

 

Lịch Hoạt động

CNT2T3T4T5T6T7
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Hình ảnh Hoạt động

Thống kê

  • Lượt truy cập: 6,557,521
  • Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.
  • Số bài viết: 534